ใต้ชายคารัก

ตอนที่ 148 บัตรฟรตลอดชีพ (8)ตอนที่ 148 บัตรฟรตลอดชีพ (8)

ตอนที่ 148 บัตรฟรีตลอดชีพ (8)

ฉันอหนานอาจสะดุดอะไรบางอย่างในบ้าน

ราะซงซง

ชนรองออกมาว่า “พอหนานระวงคะ!”

จากนนกมเสยการเดินลากเทา

และเสียง

เตียงรองรับนาหนักผู้ชายตัวโต ในที่สุดกมเสียง

หายใจยาวของซงชงชน

แม้เขาจะไม่สามารถมองเข้าไปในบ้านของฉันอ

เสียงประตูเปิด

เพ

ถอน

หนาน

แตกสามารถเห็นภาพเหตุการณ์จากรองรอยของ

เสียง

ต่างๆ ได้ ซงซงชนอาจช่วยฉันอหนานเปลี่ยนรอง

เท่า
และหมผ้านวมให้ ก่อนจะเข้าห้องนานาผ้าขนหน

ไปซบ

นาเพอเซตทาความสะอาดใบหน้าให้เขา

ฉันอหนานตนขนจากเสียงไอทเขาโดยน ชาย

หนมพมหา

“หวนา” และจากนั้นกมเสียงซงซงชนวงเบาๆ

ออกมา

จากหองนอน และเสียงโนนา เมืองชงชนกลบ

มาททอง

นอนของเขา เธอกกลาวด้วยความอดทนและใจด

วา “พ

อหนาน นาคะ”

หลงจากช่วยใหนนอหนานคมนาแล้ว ดูเหมือนซึ่ง

ชงชน

จะกลบไปทครว เพราะชจอเนียนโดยนเสียงอะไร

บางอย่างคลายกบเครื่องคนนาผลไม้ จากนั้นเธอ

กลบ
ไปททองนอน “พอหนาน นาแตงโมสกแก้วนะคะ

จนเคย

โดยนวาจะช่วยบรรเทาอาการเมาค้างไดดมาก

เลยคะ

จนอหนานลกขนมานดหนง อาจเพอคมนาและนา

แตง

โม เขาเอยอย่างหมดแรง “ซงซง

หลังจากหยดชวครเขากพูดตอ “ขอโทษนะทพ

ทาให

ลามาก

“พอหนาน คาพคนจําเป็นด้วยเหรอคะระหว่าง

เรา” เขา

ไดยนรอยยมทมากบดาพูดของชงชงชนไดเลย

ทเดยว “พ

อหนาน พต้องรู้สึกแย่แน่ๆ จากอาการเมาค้าง

รบเขา

นอนเถอะคะ ฉันจะดมโจกไว้ให้ พระนเขาพอยา

สมทาน
สกหน่อยนะ

ไม่อย่างนั้น ต้องปวดทองตลอดทง

วนแน

จนอหนานหมพาตอบรับ ซงซงชนจงเดินออกจาก

เพียงไม่กกาวตอมาเธอกหยด “พอหนาน ฉันวาง

แก้วนา

ไวางเตียงนะคะ กลัววาพจะหวนาตอนกลางดึก

เพราะ

ฉะนั้นอย่าลมวาถาคอแหง เออมหยบไดเลย

“พอแล้วละ ซงซง พูดมมากไปกจริง แต่พยังช่วย

เหลอคว

เองไดอยนะ” ฟงดอาจเหมือนว่าฉันอหนานุกาลง

พราบน

แตมอารมณชนอย ในนาเสียงของเขา

ซงซงชนหัวเราะเบาๆ แล้วซจอเนียนกโดยนเสียง

สวด และเสียงปกประตู จากนนกเป็นเสียงลง

หมอและ

ทอง
ชาวขาว… เสียง นอหนานออวา “ซงซง พอยาก

กนโจก

ฟกทอง”

“ฉันรนา พอหนาน…

ซจอเนยนหนหนาหน และกลับมาทรถของเขากอ

นท ง

ชงชนจะพดคาตอบทเหลอของเธอจบ เขากระทบ

คน

เรงอย่างแรงกอนคาดเข็มขัดนรภัยด้วยซา เขาไม่

ตามคนทั้งสองเขาไปเลย แน่นอนว่าในหัวใจของ

เธอฉน

อหนานยอมสําคัญกว่า

ความใสใจของเธอสาหรับฉันอหนานมาจากใจ

ในขณะ

ทความใส่ใจของเธอทมต่อเขาเป็นเพราะสัญญา

แมว่าเขาจะสามารถกลับบ้านมากนอาหารทเธอปรุงเอง

ทบานใดทกวน แต่เขากไตรลกลงไปว่า แม้แต

เหตุผลท

เธอรจ วธทาอาหาร เพราะเธอต้องการเรียนร

วธการ

ปรุงอาหาร เพื่อเธอจะไดมคุณสมบัติทดทจะเป

นภรรยา

ของฉันอหนาน อาหารทเธอทาไดดทสดคอโจก

ฟกทอง

เพราะนนคออาหารโปรดของฉันอหนาน

ขอนวของ จอเนียนขาวเผือดจากการกาพวง

มาลยแนน

เกนไป อนทจรงคนนเขามีความสุขมากจริงๆ เนื้อ

เขาไม่สามารถช่วยเธอจายคาอาหารได้อย่างเปิด

เขาจงไดตดตอไปทางผจดการร้านจนหลงเป็นกา

งจาก

เผย

รส่วน
ตัว เพอวางแผนจัดกิจกรรมจับรางวัลนสําหรับเธอ

เขาจะเป็นคนจ่ายสําหรับมอนและทุกๆ มอใน

อนาคต…

นนไม่ใช่เพราะเธอบอกว่าเธอชอบอาหารทจนหลง

หรอก

หรอ


เพื่อการอัปเดตบทที่เร็วขึ้น กรุณาบริจาคสำหรับเว็บไซต์เพื่อซื้อบทใหม่! ขอขอบคุณ
THB

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แป้นคีย์บอร์ดซ้ายขวา A และ D เพื่อเรียกดูระหว่างบทต่างๆ