ราบันเทพเก้าสุริยัน

ตอนที่ 20 : ปรมาจำรยจรกตอนที่ 20 : ปรมาจำรยจรก

ตอนท 20 : ปรมาจํารยจ้ารก

ประด หอร่า สหสวรรคเปตออก หย่าง เยวเดน ฉันหยนเข่า

สตาน ใน ภายในหอคอนข่างไออ้ากว้างขวาง มันเหมือนกบล่าน

ขนาดใหญทเอาไวฝกประลองฝมอ

ถึงตอนน อาจารยจํานวนหนึ่งจากห้องเรียนชนปลงกว่าเรม

มาถึง พวกเขาเหล่านประหลาดใจไม่น้อยทไดเห็นหย่างเยว

นําจนหยนมาลงทะเบียน

ฉันหยนเพียงเพงเข้ารวมสถาบันยุทธไมกวนกอน แต่แล้วค

อย่ากเข้ารวมการประลองยุทธราชสีหสวรรค นักเรียนใหม แตทุกคนต่างกรองระดับการฝึกฝนของเข่า นาง เราเกนไปนาทจะเข้ารวมการประลองยุทธราชสหสวรรค ไม่ว่าอะไรก็ตาม ของว่างระหว่างขอบเขตกายวรยุทธ์ระดบทส และแตกต่างกันอย่างกว้างใหญ่ ด้านหนึ่งคอความเข้มข้น ของผลงบราณ อกด้านหนึ่งคอความแข็งแกร่งของพลังปราณ “อย่าไตกตดนตวเองไป เจ้าเพียงเข้าร่วมเพอหาประสบการณ เท่านั้น อย่างเวบมอบนโยนไหนหยบและตบเข่าที่ไหลลง ตอนนนางออกตนหน้าเข้าไปพบผาวโตเฟอลงทะเบียน

แมประสทธภาพของฉันหยนเกน ใครคาดคิดในการประลอง
“เตกหนมหรือ ดนกทอดหาประสบการณ์เพิ่ม แต่จงระวังเอาไว

และอย่าใดฝนตนเอง” อ่าวโลกล่าวขณะยมใหงนหยน ถึงตอนนเอง เสียงเลยหยนพลนดงจํากนหลง “อาจารยหยางไมควรทะนงตนถึงเพียงน เกิดเป็นคนสมควร รากตระหนักถึงตัวเองว่าเป็นเช่นไร เรื่องนี้ไม่ใช่สงทอาจารย ควรสอนนักเรียนหรอกหรอ? แมจนหยนชนะการประลองเด็ก ไหม แต่อาจารยหย่างไม่ควรคิดว่าเขาแข็งแกร่งเกินไปจนถึง เพียงบ

“ชนเรียนของอาจารยหย่างมเข้าเป็นนักเรียนเพียงคนเดียว

หากเข่าเกิดตายระหว่างการทดสอบมอ นนคงเป็นเรื่องน่า

เศร้านก!!

คนแหนบทอยค่าหลานเป็นหญิงวัยกลางคน นางเป็นอาจารย

ของเอกใหม่ในปนเช่นกัน ซอของนางคอยช่วย เป็นหญิง

รปลกษณธรรม หากน่ามาเทยบกบหย่าง เยว

ชยฮวยเข้ามาถงข่างกายอย่างเขาและหนมองฉันหยน นางสง

เสยงเดยดฉนทออกมาวบหนง

ทุกผู้คนทนต่างโดยนน้ำเสียงทรษาแอบแฝงของซอฮวย

ขยายเป็นหนังใน จารยหญิงเพียงไม่กี่คนของสถานท

แหงน เมออย่างฉายาทางเยาวและงดงามเข้ามาเยือน นางจง

โดนเขยพนจ่ายค่าแหน่งอาจารย์สาวงามของสถาบันท
ฮวหลง ควยเทคนยอวยางรอย่าหย่างเยวไม่ใช่น้อย

ฉันหยนคอนข่างประหลาดใจ ค่านหลังของ ยฮวย

ประกอบด้วยบเรียนกว่าสมคน ท่ามกลางนักเรียนเหล่านั้น ม เอกสาวสองคนทเขารวก หนังนนคอหยวนหยวนหยง เอกสาวงดงามอกคน นางเป็นตาของผมกดเป็นป่าของฉัน หยน นบเนลกผลกนอง เขียนหยน นางนนมความงามไม่ใช นอย แม่นางยงยาว แคความงดงามนประหนึ่งดอกไม มันมาก พอใหน่างมองตาแกทแผคน

ปของเยยนหยนคอพระย่าเขียน เข่าถอดรองตำแหน่งสูงใน พระราชวงหลวง ดวงนางยังเยาว ความสมพันธ์ระหว่างนาง

กบจนหยนคอนบางคนไชนอย แตแล้ว หลังฉันหยนสญเสีย

ตำแหน่ง ตระกบเยยนกอดสมพันธงดงตัวเป็นปฏิปก โดย

ทนท

นอกจ่ากุน พระยาเยยนยงเข้ารวมเป็นหน่งในผมความ

เทนชอบเรองการแยกเสนวญญาณของฉันหยน

หย่างฉเยวในคดไวหน่าขยฮวยขณะเอยน่าเสียงเบนเยอ

“เหตุผลททําใหงนหยนเข้าร่วมการประลองราชสีหสวรรคก

เพอเปค โอกาสแก่การฝึกฝน เรื่องนอาจารยขยเป็นเดือดเป็น

รอบอะไรแทนหรอ?”

อ่านวยการจํานวนนสวมใสซตสเท่ากำลังเดินเข้ามา เข้าพบ
เห็นอย่างเยวกับขยายกำลังเผชิญหน้ากันจงเรงรอนเข้ามา

ห้ามทพ เขายมออกกอนกล่าวค่า “การประลองยุทธราชสีห สวรรคอนุญาตเพียงผมขอบเขตกายวรยายระดับ และทำเข้า รวม ในเมื่อมนักเรียนระดับที่สอดเข้ารวม พวกเรายอมยินด

คอนรบ”

“กเปนเซนน บนมร่างวล เศษ ตราบเท่าทมสถานะเป

นักเรียนและครอบครองขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับทส และหาก

สามารถผ่านการทดสอบขนตนไปได เซนนนจะไดรเมดา

พลง สตชนเลส”

เมื่อพบเหนว่าขยฮวยเผยสหน้าเปลี่ยนไป เข้าจงกล่าวตอ

“ทว่า มเพียงหนงคนเท่านั้นที่จะได้รางวลน และตอนนมเพียง

ฉันหยนทลงทะเบียนเข้าร่วมการประลอง เพราะฉะนั้นแล้วไม

ว่าเขาจะผ่านการทดสอบหรอไม่ก าม เมตาจะตกเป็นของ

เขา!”

ชยฮวยเผยดวงตาเบิกออกกว่างรองตะโกนดวยความแตกตน

“กฎเซนนมชนเมื่อไหรกัน? ทำไมถึงไม่ทราบ

อ่านวยการจ้างยมรบ “ล่าสุด ข่สูงเทียบเชิญอาจารยของ

นักเรียนใหม่ประจําภาคการศึกษานประชุมหารือเรื่องการ

ประลองยุทธราช หลวรรค แต่แล้วกลบมเพียงรอย่างท

เช่ารวม งานการประชุมจึงไม่สามารถเรมได้ สําหรับกฏเรื่อง
เห็นอย่างเยวกับขยายกำลังเผชิญหน้ากันจงเรงรอนเข้ามา

ห้ามทพ เขายมออกกอนกล่าวค่า “การประลองยุทธราชสีห สวรรคอนุญาตเพียงผมขอบเขตกายวรยายระดับ และทำเข้า รวม ในเมื่อมนักเรียนระดับที่สอดเข้ารวม พวกเรายอมยินด

คอนรบ”

“กเปนเซนน บนมร่างวล เศษ ตราบเท่าทมสถานะเป

นักเรียนและครอบครองขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับทส และหาก

สามารถผ่านการทดสอบขนตนไปได เซนนนจะไดรเมดา

พลง สตชนเลส”

เมื่อพบเหนว่าขยฮวยเผยสหน้าเปลี่ยนไป เข้าจงกล่าวตอ

“ทว่า มเพียงหนงคนเท่านั้นที่จะได้รางวลน และตอนนมเพียง

ฉันหยนทลงทะเบียนเข้าร่วมการประลอง เพราะฉะนั้นแล้วไม

ว่าเขาจะผ่านการทดสอบหรอไม่ก าม เมตาจะตกเป็นของ

เขา!”

ชยฮวยเผยดวงตาเบิกออกกว่างรองตะโกนดวยความแตกตน

“กฎเซนนมชนเมื่อไหรกัน? ทำไมถึงไม่ทราบ

อ่านวยการจ้างยมรบ “ล่าสุด ข่สูงเทียบเชิญอาจารยของ

นักเรียนใหม่ประจําภาคการศึกษานประชุมหารือเรื่องการ

ประลองยุทธราช หลวรรค แต่แล้วกลบมเพียงรอย่างท

เช่ารวม งานการประชุมจึงไม่สามารถเรมได้ สําหรับกฏเรื่อง
ผ่านบททดสอบความเร็วแน่ ต่อให้ฉันหยนมเดลควา

เคลื่อนไหว เขากไหมทางเชียวชาญมนได้ในเวลาอันสั้น พบว่า

ห่างไกลทจะเปนคดอกบพวกเจ้าทงสอง ขยฮวยนำเอาเหรียญผลกจำนวน 40,000 เหรียญออกมาและ ส่งมอบป้ายขอแกเด็กสาวทั้งสอง หากพวกนางสามารถใครบ เมดยาพลงตอนเลย แบบนนกตองเป็นนางใครบมน เมดย่าพลง ตอนเลศเป็นเม ตนเลสตามชอของมัน เมด ประเภทนหาในตลาดไดยากยง ตรงนสถาบนยทธช ใจปล่ากงเพียงน! วงดงบ

ฉันหยนมองหย่างเยวขณะลอบตนตะลงกับความปราดเปรื่อง

ของน่าง เปนนางทบอกใหเข่าเข้ารวมการประลองยุทธ าชสห

สวรรค หากเขาสามารถใดตำแหน่งอันดับแรกของการทดสอบ

เข่ากระไตรบเมตามล าสงล่า!

เขียนหยนหนมองฉันหยินและหย่างเยวควยสายตรงเกียจ

เหลอดน่า

นางกล่าวพร้อมรอยยมไม่จริงใจ “ฉันหยน อย่าไดหวังว่าจะ เหนือกว่าขาใด ตระกูลเยียนของเรานนครอบครองเดลควา

เคลื่อนไหวตเลศทสด ในจกรวรรดเทียนฉนแล้ว”

หยวนหย่านทองกอนหน้าได้เป็นประจก พย่านลงพละกำลัง

ของฉันหยนแถว นางไม่กล้าเงยหน้าขึ้น เพราะอาการแตกต
ภายใน นางไม่กล้าที่จะมองตรงสบตากับฉันหน

ทหอร่า สหสวรรคแห่งนองนกเรียน นปสูงกว่าอกหลายคน พวกเช่ารสกบนดองทใดพบเห็นและโดยนเหตุการณ์โตเถียง เขนน พวกเขาฉลาดที่จะยนไม่ไกลหรือไกลจนเกินไป เพื่อจะได รบชมเรอง นกตอไปได

ฉันหยนเพียงยมบางรบคำเสียงดง “ตระกูลเยียนของเจ้าหน เป็นหนึ่งในอนตบตนเรื่องการตัดหญ้าในสนาม ขายอมรดอย แล้ว!”

“ฉันหยน เจ้าควรเอาไว้ว่าอย่าใดกอเรื่องราวใหญ่โตจนเป็น

การยวยพระย่าเยยน และเจ้าสมควรระมัดระวงศ์หมุนของ เสียวหยนโหด” ชยชายแดนเสียงโฉดขวตอบกลบมา อย่างฉ เยว เจ้าควรสงสอนนักเรียนของเจ้าโหดกว่าน ทงอวดดและไร มารยาท! เจ้าไมหรอ? เสียวหยนไดหมนหมายกับเวยเสวยน คนเรยบร้อยแล้ว!”

เมื่อนักเรียน นปสูงกว่าโดยนดงบน พวกเข่าอดไมไดทจะสด

ลมหายใจเข้าลกและท่านออกด้วยความชนชม

เวยเสวยนคนเป็นบุตรของปรมาจารยจารกทมขอเสียงระดับ

พลงคอขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับทห่า และเข้าเป็นนักเรียน

ของสถาบบท ฮวหลงแหงนเซนกัน!

เยยนหยนพลนเซตหน่ายตา ดวงท่านนกลงกลอกมองจนายน
เสียงแคนเบ่าดง ใหไทยน นางรสกามออกมใจกับเรื่องนี้ไม่น้อย

กบนกเรียนหญิงนอน รวมทั้งหยวนหย่านหยง ทั้งหมดล้วนเผย

ความรษาออกมากนางสน

ปรมาจารยจรกมสถานะอนสูงส่ง อำนาจมหาศาล พนฐานด

เลย นมเป็นเลิศในแทบทุกด่านหากเทียบเปรียบกับผฝายท

ในจกรวรรดเทยนจน ปรมาจารยจํารกเพียงผู้เดียว แซนนคอ

เวย จงถูกเรียกซานเป็นปรมาจารยเวย นมเวยหยงในคอ

ปรมาจารยจํารกระดบกล่าง!

ปรมาจารยเวยมซอเสียงกกกอง ขุนนางทั้งหลายและบรรด

อาจารยดองใบรองเข่าประหนึ่งแขกคนสำคัญที่ต้องไม่ให้ขาด

ตกบกพรอง

ถงกบจะไดแต่งงานกับบตรของปรมาจารยจรกผนน น

หมายความว่าสามในอนาคตของนางจะได้กลายเป็น

ปรมาจํารยจํารกเชนกาน! ดวยเหตบแมนางจะเป็นกงหลานสาว

ของพระยาเยยนอยกอนแล้วกยงอดไม่ไดทจะต้องภูมใจ

“สามในอนาคตของชาจะเข้าร่วมการประลองยุทธราชสีห

สวรรคเชนกน อนดบหนังตองตกแกเข่าอย่างแน่นอน เขียนห

บนเผยน่าเลยเปยมด้วยความทะนง นางงบกล่าเอย

ประโยคดงกล่าวเสียงดังจนทุกผู้คนในหนสามารถโดยนอย่าง


เพื่อการอัปเดตบทที่เร็วขึ้น กรุณาบริจาคสำหรับเว็บไซต์เพื่อซื้อบทใหม่! ขอขอบคุณ
THB

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แป้นคีย์บอร์ดซ้ายขวา A และ D เพื่อเรียกดูระหว่างบทต่างๆ