ยอดหญิงอันดับหนึ่ง

ตอนที่ 20 ของขวัญเกดใหม่ ซอหนงแถมหนงตอนที่ 20 ของขวัญเกดใหม่ ซอหนงแถมหนง

ตอนที่ 20 ของขวัญเกตไหม ซอหนึ่งแถมหนึ่ง

อวนเสวยนวงเหนไปเสวยอยทีไร เป็นต้องรู้สึกไม่สบาย

ใจ มกดดวาบนรางนางอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมท

สามารถทํารายบรษทกขณะ พอนางพรวดพราดเขามา

พร้อมเสียง เขาจอมปฏิกริยาโต้ตอบด้วยการขมวดคว

พลาด “อยให้หางๆ ขาหน่อย!

ทานพไมเคยรงเกียจตนเช่นนมาก่อน ไปเสวยฮอทไดรบ

การทะนุถนอมมากวาสบปรบไมได แดนางยังคงม

เหตุผล ทดสนใจเดนออกจากห้องไป

ทวากอนไป สหนาของนางทงเยือกเย็นและอามหตุ จน

แทบถลกหนังและกลนคนอวนหวานชนได

ในหองสงบลง อวนเสวยนฉงจบนาชาไปหลายคาแล้ว

วา “ชนเออร ไหนๆ นองรองเจ้ากถูกทําโทษฐานทาราย

เจาทสระบวแล้ว เจ้าอนาจะคลายความโกรธลงแล้ว…มา เรามาคุยเรื่องงานวนแซยดของสหยนอาวุโสมทรงกัน อกครง ตรงก่อนพอพูดกบเจาไววา จะให้เฟยเออร์แต่ง กบมหรงไท แล้วใหเจ้าแตงกบเจ้ากรมฉน หลายวันก่อน ทาน โหวอาวุโสกบพอไดหารอกนเรื่องการแลกเปลี่ยน หนังสือหมุน พอจงลองคุยเรื่องนด ซึ่งทานโหวอาวุโสไม วาอะไร ยอมใหเฟยเออรแต่งกับคุณชายรอง แต่เรื่องท เกดขน ในวนน กระทบขอเสียงของเฟยเออร บานสกล มทรงจงไม่น่าจะยอมแล้ว แต่พอกบอกวธ… “ไม่เป็นไร ทานพอพูดเถิด” อวนหวานชนตอบเสียงเรียบ อวนเสวยนฉงกระแอมไอสองครั้ง “ในงานวนแซยด เจา ต้องเป็นคนบอกทานโหวอาวโลกบฮหยนควยตัวเองวา… ว่าใจของเจ้ามเจ้าของแล้ว เอาชนชมทานเจ้ากรมอน อยากแต่งงานกับเขา จากนนพอคอยพูดกลอนพวกเขา อกสกสองสามประโยค ขอเพียงทาน โหวอาวุโสไมคตตต รอบการหมมหมายกบ กลอน อนาจะยอมรับเฟย เออร

ๆ ตจริง ใจมเจ้าของแล้ว สนใจแคนาดาตัวเอง ไม

สนใจจดใจ อนถาพดประโยคน ไม่เพียงไม่ถูกสองเฒ่าดถูก ยงสอง

แตงกบตาเผาจนจริงๆ อก!

เป็นการลดคานวณอนยอดเยี่ยมทมแต่ใดกบใด หนา

ดานพอๆ กับกาแพงเมือง

ตอใหบดาโมโหแคไหน สุดท้ายกองเอนด์สองแปลกสกล

ไปอยต แถวอวนหวานเฟยยังคงเป็นลูกรักของบดาอย

หรอเปล่า

อวนหวานชนรสกขมขนจนพูดไม่ออกอยบาง แตกยม

บางๆ แล้ววา “ทานพอวางใจ มทรงไทกบเฟยเออร

เหมาะกันราวกงทอง (ภรรยามากตัณหา) ใบหยก (สาม เจ้าช) ลูกไมมทางแตงกบมทรงไทอย่างแน่นอน! ในงาน

เลยง ลกจะคดหาหนทางเอง”

อวนเสวยนฉงชน ใจเกินคาด ด้วยฟงคาแดกดนของลูก

สาวไมออก

พอออกจากเรือนหลก ซชยากราเร่ง “ขารอยู่แล้วว่าคณ

หนุ่มความรู้เรื่องเครื่องประทนผิว แต่คดไม่ถึงว่าจะเขียว ชาญขนาดใดกลนกรวากายานของไปขายนมปัญหาทอวนหวานชนมพรสวรรค์ เรียนรู้เร็ว รากพลิกแพลง อกทงยง ทานลงคอยชแนะ รวมกับการอ่านหนังสือ กรรมาธผลิตเครื่องหอมซึ่งเป็นมรดกตกทอดของบรรพ บริษสกลสวทเป็นตัวจริงเสียงจริงของวงการมาแต่ไหน แตไร เพียงแตชาดทแล้ว นางไมรอโหนอเหน จงแคสนใจ

มไดมสมจ

วนทนางกลบมาเกิดใหม พอเดินเข้ามาในเรือนหลัก

และได้กลนกายาน กรสกเอะใจทนท

ไมรวาเป็นเพราะสวรรคมอบโอกาสให้ผูกลบมาเกิดใหม

หรอไม อวนหวานชนจงรสกได้อย่างแจ่มชดวา ประสาท

สมผสกลนของนาง ไว้เป็นอย่างยิ่ง

ตอนนน นางไม่เพียงสามารถแยกแยะชนิดของกายาน

สวนผสม สรรพคุณยังสามารถอาศัยความรทมอย

วเคราะหวาเป็น กายานลมหลง

พอกลบถงเรือนหยง นางกบอกให้ซซยาไปเดตดอกไม

นานาชน ทหลงเรือนมา โดยไม่ไหบอกว่าเป็นดอกอะไร แล้วใหยาบดเป็นผง ใสจานใบเล็ก ปัตตานาง และนา

จานเหล้านนมาวางไวตรงหนาหลงจากดอมดม นางกสามารถบอกชอผงดอกไมได้ทุก จานอย่างชุดถอย คคา กระทงนางดอกไม้หลายชนิด มาผสมกัน นางก็สามารถแยกแยะได้อย่างถูกต้องทุก

ต่อมาเมอทดสอบอก นางจงพบว่า กบสงอื่นๆ นางยังคง

ใดกลิ่นเหมือนคนปกติทั่วไป แต่จะได้กลนไวเป็นพิเศษ

กบสมุนไพรและพืชพรรณ

นคอของขวัญชนใหญ่สําหรับการเกิดใหมทสวรรค์มอบ

ใหนาง ซอหนงแถมหนึ่ง?

ขณะอวนหวาน นวดไปเรอยเปอย ซชยากวางแผน

อยางยนดปรดา “…อาศยเฉพาะความสามารถนนะเจ้า

คะ ไปถึงไหนกรวยถุงนน

ขณะที่สวยหยนยังมีชีวิตอยนั้น นางมักพาคุณหนใหญ่ ไปนั่งเลนทบานทานลงเสมอ ตอนนั้นคุณหนใหญ่มา เปคคออกรรมวธการทําเครื่องหอมและเครื่องประทับ ผวออกด และมักตามคณชายสวมเจนไปดคนสกลสว ปรุงแต่งกลิ่น มอยครึ่งหนึ่งยงแอบตามท่านลงกับญาติม

พไปเรือนเพาะชาสกลสว โดยมไดบอกอวนเสวนองอวนหวานชนทอประกายตา แมชชยาพดเล่น แตก ดอก สนสอดทองหมั้นของบานสกลส ประกอบด้วย ทั้ง ดอกไมสบกาแปลง เรือนเพาะชาขนาดใหญ่หลายหลัง และร้านขายเครื่องประทนผวทาเลดไกลตลาดหลายแห่ง ซงโฉนดทงหมดถกเกบอยทหองเก็บของในจวน ชาตกอน นางเซอฟงแมเลยจทกอยาง ซงมดจาหวาน ลอมวา จะดูแลสงเหลานแทนนางไปก่อน เพราะนาง อาจจดการไดไมด นางจงใจออน ยอมมอบสินสอดทอง หมุนไหมเลยงดูแลช่วคราว แต่แล้วพอนางแตงออกไป ไปฮหยนกลบผดวนประกันพรง ไม่ยอมคนโฉนดใหสกท ทานพอกไมสนใจไยด นางเองกเกรงใจทจะขอคนทง หมด และพอปวยติดเตียง ทุกส่งทุกอย่างจงตกเป็นของ แมลกสกลไปไปโดยปรยาย

ทว่าตอนน สมบัติทั้งหมดททานแม่เหลอไวให ยงคงเป็น ของนาง และนางตอง ชมนอยางคมคาแน

ความสวยความงามกับผู้คนในเยองทงยากคนจนเป็น ของตกน ไมม ใครไม่ชอบใบหนาที่สวยงาม ดังนั้นกิจการ

คาเครื่องประทนผวจงเจริญรุ่งเรืองมาก สินค้าทุกชนิดขายดเบนเทนาเทท่า ลูกคามทั้งกลุ่มคนระดับสูงอย่าง

ชาววง ไปจนถึงชาวบานรานตลาดทวไป ซึ่งราคาสินค้า

แตกต่างกันตามคุณภาพ

แมนางกลบซาตมาเกดใหม่ โดยมบานสกลอนเป็นของ

นาง แต่นางกองอยากสร้างอะไรใหม่ๆ ให้กับโลกใบน

บาง

ทวาภารกจเรงดวนทองทากอนคอ ขอดเรื่องหนหมาย

ใหพนไปจากตัว

พอค ไดเซนน อวนหวานชนกรสกสนกขนมา

พรบตาเดยว งานเลี้ยงวนแซยดของฮหยนอาวุโสมทรงก

มาถึง

พอไตยนวาทานพอทานแมและอวนหวานชนขนรถมาไป

แตเขาตรพรอมของขวัญวนแซยด อวนหวานเฟยทองคง

ถูก งอยแต่ในห้องแคนใจจนนาตาไหล เพราะเต็มท นางคดขวางไม่ใหนสาวไปร่วมงานเลี้ยง แตกลบกลาย

เปนวา ตนทไดไปแตแรก กลบไมไดไปเลย!

แม่ทานแม่บอกว่าทานหอมเจตนาให้คนแต่งกรมทรงไท

แควนหวานเฟยรตวา หลังจากทานแผลงฤทธิ์ ในงานเสียงเมอวนกอน ลาพังเจตนาของท่านพอแต่เพียงผ

เคยวคงจะยาก! หากจวนโหวไดยนขาวลอยงจะยอมรับ

ตนอยอกหรอ

พไท… จะคิดวาขาเป็นหญิงรายกาจจริงๆ หรือเปล่า

เมื่อครงลอบนัดพบมทรงไหนน นางทาเขนอาย บอกไป วา ยอมเป็นตัวแทนของพสาวมาไกลชดเขา แต่เขากลบ มหาหลงเล เนื่องจากในสายตาของทั้งสองบาน สวนคด กนไปเองวาเขาตองค์กบอวนหวานชน

อวนหวานเฟยจงแอบดใจ เพราะทาทลงเลหมายความ วาเขารสกประทบใจในตวนาง นางจงคดฉวยโอกาสใน งานเลยงวนแซยด สานตอความสัมพันธ์ ดวยการทําคว เรียบร้อยคอหนาทาน โหวอาวุโสและสหยน แล้วกเลนตัว กบนทรงไทใหมาก เรื่องนยอมสําเร็จ!

แด…ตอนน…

ล้วนเป็นเพราะอวนหวานชน! ทาให้แผนของนางพง

ทลาย!

อวนหวานเฟย งดตกลงแดนใจ ทวาขณะร้อนรน กลบ

ออะไรใดอยาง จงเดินไปที่ประตูทอง กลากลบฝนทนความเจบจากแผลถูกโมยทรงไม่หายสนิท ยกมือทั้งสอง

ขางขน…


เพื่อการอัปเดตบทที่เร็วขึ้น กรุณาบริจาคสำหรับเว็บไซต์เพื่อซื้อบทใหม่! ขอขอบคุณ
THB

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แป้นคีย์บอร์ดซ้ายขวา A และ D เพื่อเรียกดูระหว่างบทต่างๆ