จํานนรักชายาตัวร้าย

ตอนที่ 10 รัชทายาท นางคออาสะใภของเจาตอนที่ 10 รัชทายาท นางคออาสะใภของเจา

ตอนที่ 10 รัชทายาท นางคออาสะใภ้ของเจ้า

เวลาผ่านไปนานมากแล้ว กลบไม่ไดมการระเบิดอารมณ อยางทคาดไวในตอนแรก ทาเอาผชมทอยดานบางอย่าง ซยาโหวหนานและคนอื่นๆ เกิดความสนองตาม สถานการณ์ตรงหนาไมทน รสกตนตกใจจนพูดไม่ออก และยงเหนซยาโหวฉงเทียนกลบนงัยม ปฏบตตอแมนาง น้อยอย่างนมนวลอย่างที่พบเจอได้ยาก ยิ่งทําให้ทุกคน ต่างพากันตกตะลง

ผทมรอยยมอบอนราวกับสายลมในฤดูใบไม้ผลคนน ยง

เป็นคนทหมดคมราย คนทไมมนาใจกบผอนอยางหลน เจียงหวงคนนนหรอ

“ทานอาสบส แมนางทานนคอ…”

ซยาโหวหนานตกใจจนอดไม่ไหวเรมสนใจในตัวอวเฟยเยยนขนมาสามารถอยในสายตาของทานอาสบสและยังได้รับการ แลทะนถนอมเชนน เอกสาวคนนแท้จริงแล้วเป็นสง กดสทธสานกไหนกัน

อกทั้งนางยังไม่หวั่นเกรงต่อความเกรียวกราดของชยา โหวฉงเทียนเลยสกนด ไม่เพียงกลากลงตามองซยาโหว ฉงเรียน ซึ่งกลายกมอขนตเขาอก นไปเอาความกลา หาญเช่นนมาจากที่ใด! เพียงแต…นองเป็นสงทยนยนได ถึงฐานะของเด็กสาวอาภรณชุดฟาคนนในหัวใจของชยา โหวฉงเทยนไดแล้ว นางกลากระทําเช่นนต้องเป็นผลของ การททานอาสบสตามใจนางจนเหลงอย่างแน่นอน! ซยาโหวหนานคดพิจารณาในใจอย่างละเอียด และ ตดสนใจจดอวเฟยเยยนจดอย ในตาแหน่งสําคัญ ยงกวานนครนรูปโฉมโดนเดนในชุดฟานน เมื่อเอยปาก พูดนนนาเสียงชางหวานนมนาหลงใหล แมซยาโหวหนา มยศศกดเปนถงองคชาย เคยเจอสาวงามมาหลายรูป แบบ แตเมอเปรียบกบกรณตรงหนานแล้ว กลบทาให สาวงามเหล่านั้นกลายเป็นหญิงสาวธรรมดาทั่วไป ช่างเปนทดงสดสายตาผอมเสียจริง

“นางคออาสะใภ้ของเจ้า

เมอซยาโหวหนานเอยถามถึงสถานะของอาเฟยเยียน ซ ยาโหวงเทียนฉกยมใสชอบรสทธ เต็มไปด้วยความเส แสดง แตทวารอยยมน ในสายตาของอาเฟยเยยนนานา พรนพรงอย่างสดขด เต็มไปด้วยความชวรายราวกับ ปศาจอยางไรอยางนน

เลยวซอ จาไวหากคราหนาทเจอนางต้องเรียกนางว่าอา สะใภ

คาพดของซยาโหวงเทยนนน ทาใหซยาโหวหนานกบ

อวเฟยเยยนตกใจไปตามๆกัน

“ขาไมใช้ ทานอยาพดซชวนะ “เมออวเฟยเยยนกลับมา มสตจงกดฟนจนเสียงดังกรอด

เอามา!

ทาลายผอนอยางไมรากเหน็ดเหนื่อย มันสนุกนกหรอไร!

เขายงจะกลาทาเรองไมดอะไรอกไหม! อวเฟยเยยนเรมคดถงชวดทอสระในวันเก่าๆ หลังจากทนางหายป่วยขยาโหวงเทียนกจากไป ในช่วงเวลานั้น อวเฟยเยยนฝึกยุทธไปพลาง รักษาโรคให้แกคนป่วยไป พลาง เดินทางท่องยุทธภพใดอย่างสบายใจและเป็น อสระ จนกระทงนางเรียนราชาแพทยทลาเลศจนไดรบ สมญานามว่า “อสรรายอว กลายเป็นบุคคลผลองขอ คนใหม…

แต่ทว่าเมื่ออวเฟยเยียนเตรียมตัวจะกลบจวนจงอโหว ชายหนุ่มผนกลบปรากฏตัวขึ้น แล้วยงลูกพาตัวและพา นางมายังทน! นเขาต้องการจะทําอะไรกันแน

“เดกด อยาสรางความวุ่นวายส หรือว่าเขายังคะนึงหาวา ทดหมนทหลายใจอวดดและไม่ได้เรื่องผนนอย รูปโฉมม อาจเทยบขาได ชาตตระกลมอาจเทียบขาได ความ สามารถมอาจเทยบขาได พลงยุทธนนยงมอาจเทียบขา ไดสกนด! คนไรความสามารถทอาศัยบญบารมีของ บรรพบุรุษเชนน สลดทั้งในดที่สุดแล้ว! ขาใช้เพียงนวมอ หนงนวกสามารถบดขยเขาให้ตายได คนเช่นนั้นจะควร กบเจาไตอยางไรเลา!” ซยาโหวฉงเทยนลบเรือนผมหนาดกของนาง ราวกับกาลงลบขนแมวอย่างไรอย่างนั้น เมื่อเห็นท่าทางสงาสงสงและใบหนาทดจริงใจผิดปกต ทาใหอเฟยเยยนอยากจะตบหน้าเขาสกฉาดแทบใจจะ

ขาด

เพียงแต่นางไมกลา

ถึงแม้ว่าบอนาแรเสรมกาลงไทจจะชะลางไขกระดูกและ เสริมสร้างกระดกของอาเฟยเยยนขนมาใหม แม่พลง ยุทธจะกลบคนมาไดหกเจดสวนแล้ว แต่ทว่าในตอนน นางยังไม่สามารถเอาชนะซยาโหวงเทียนได ผรสถานการณ์เป็นอจฉริยชน [1]

เมออยคอหนาคนเสเพลทสงศกดและทรงอานาจเซนน อวเฟยเยยนทาไดแค่เพียงกดปากด้วยความโกรธ พยายามใช้แววตาท ดราย ทสดมองไปทางเขา เห็นแจงวานางเป็นคหมุนของซยาโหวหนาน ทวา ใน เวลานกลบอยภายใต้การดูแลของซยาโหวฉงเรียน และ จๆ กไดกาวกระโดดกลายเป็นอาสะใภ้ของซยาโหว หนานในชวพรบตา ทานออง นนบวาทานกาลงแข็งคนรกของผ่อนอยนะ หรอคนของราชสานกลวงเหียง บ

ซอนเชนน

อวเฟยเยียนพลนรสกว่าตนเองไม่สามารถอ่านแววตา ของเขาผนได เขาทาเช่นนมจุดประสงค์อะไรกันแน่ หาก เป็นเรื่องตลกจะทําเกินไปหน่อยไหม

อยาบอกนะวาทซยาโหวฉงเรียนพานางมาจากแควนฉัน จอระยะทางเป็นพนลูกเธอ บงเอญพบ กบซยาโหว หนาน ทั้งยังบอกอกฝ่ายวานางเป็นอาสะใภ้ เมื่อครที่เขา กล่าวว่า “หลายใจ อวดด และไม่ได้เรื่อง นคอคาทใช บรรยายตัวตนของซยาโหวหนานหรอกหรอ แตกเอา เถอะ…สงทเขาบรรยายออกมานนทางแมนยา อย่างไร นางกมอาจชอบพอ ยาโหวหนานได้จริงๆ อวเฟยเยยนไมรวาทนางคาดเดานนถูกต้องอย่างยิ่ง

เพราะแจงแกใจดวาซยาโหวหนานออกจากเมืองหง งแล้วจะต้องผ่านทางน ซยาโหวงเทียนถึงไดรองเพลง

รออยทน

นาขนยงนก เขาจะยอมให้แมวน้อยที่เขาถูกใจเปลี่ยนเป็นวาทหลานสะใภ้ใดอย่างไรกันเล

แตงกบอวเฟยเยียนหรอ

ซยาโหวหนานหรอจะควร!

เมอจๆ ปรากฏอาสะใภ้มออนายขนอย่างกะทันหัน ทา

ใหจตใจของซยาโหวหนานเปลี่ยนเป็นประหลาด แลวอวเฟียเยยนอายนาจะไม่เป็นสบหาป แต่ทว่าทาน อาของเขานนอายุยสบเอดปแล้ว นคอโคแกกนหญ้า

ออนหรือ

รสนิยมของทานอานนทางไม่เหมือนใครจริงๆ ! มนาเลาหลายปีที่ผ่านมาถึงไดไม้ชายตามองสูตรเลยสัก คน จนกระทงผู้คนเลาลอจนไดชอว่าเป็นบริษัทชนชอบ บรษ ทแททานอาสบสนุนชอบดร อรชรออนแอนนารก เชนน อกทั้งเมอไดยนนาเสียงของซยาโหวฉงเทียน เดก สาวผนเดิมทมสัญญาหมั้นหมายและยังมหมน้อยแล้ว

หรือวาทานอาจะชอบการแย่งชิงอะไรแบบน

ในเวลาน เรื่องของซยาโหวงเทียนนนทาให้ความหวาด กลวในใจของซยาโหวหนานเปลี่ยนไปอกครง อดไม่ได้ทจะคิดถุงชวประวัติหนมโสดของทานอาสบส

ซยาโหวฉงเทียนเป็นพระอนชาลาดบทสบสของซยาโหว จวนตัว ฮองเตของแควนตาโจวองคปจจุบัน ไดรบแต่งตั้ง เป็นหลนเจียงหวง ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นองบุคคลใน ตานาน

ซยาโหวฉงเทยนลมตาดโลกได้ไม่นาน กถูกส่งไปเป็นตัว ประกบทแควนฉันจอ เมื่ออายสบปางใดกลบสแควนตา โจว สบบทอยในแควนฉันจอนนไม่ได้รับการอบรมส่ง สอนจากใครเป็นพิเศษ อีกทั้งยังถูกเอาอกเอาใจจนไม่ม ผู้ใดหามปราม จงทาให้ทานของทานนเตบโตอย่างไม ตรงตามแบบแผนสกเท่าไร

เนองจากฮองเตพระองค์กอนทรงรสกละอายพระหยกบ

เรื่องทซยาโหวฉงเทียนตองไปเป็นเชลยอยต่างเมืองเป็น เวลานบสบป จงทรงโปรดปรานซยาโหวฉงเรียนเป็น พิเศษ เขาจงอาศัยความโปรดปรานนสร้างความ โกลาหลอลหมานสะเทือนฟาสะทานคนเมื่อกลบเมืองหลวงเขาทง โอหงอวดด หยาบคายและเอาแต่ใจเป็นอย่างมาก ในระยะเวลาสั้นๆ เพียงหาป เขากลนแกลงทรายเหล่า ราชนกลหนุ่มทั้งหลาย จนกลายเป็นทานของเสเพลย เมืองซอ แมแตฮองเตพระองค์ก่อนกองทรงทาอะไรกับ เขามได ประณามเขาว่าเป็นความเสื่อมเสียของราชวงศ และมหลายครั้งที่เขาทําให้ฮ่องเตทรงกรวจะลมลงไป ชอ เสียงของซยาโหวงเทียนนนจงไม่นาฟังสักเท่าไร เมื่อทุกคนต่างคิดวางชาตของทานของท่านคงไม สร้างคุณงามความดอะไรสักเท่าไร อปนสยของชยาโหว ฉงเทียนพลนเปลี่ยนไปมาก หลังจากทฮองเต่พระองค กอนสวรรคต เขากระทําเรื่องชวรายได้อย่างอามหาและ สงหารผ่อนไดโดยไมลงเลใจ และอุปนสยกลบเปลี่ยน เปนเผดงการบาดเดอดอกแบบภายในเวลาอันสั้น ด้วย เหตุนเขาจงเป็นทจบตามองของทุกคน ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงทซยาโหวจวนอวเพงขึ้นครองราชย

เหลาองคชายราชนกลจานวนไม่น้อยมความทะเยอ ทะยานอยากขนเป็นใหญ่ และหนึ่งในนนทเลองลอมากทสดกคอ การก่อกบฏขององค์ชายเจด

ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์อันตรายคบขนเป็นอย่างมาก ทงการโจมตีของแควนเยวทอยภายนอกแควนตาโจว ทั้งการก่อกบฏขององคชายเจตจากภายในแควน ทั้ง ภายในและภายนอกต่างเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ซยาโหว จวนอวจงยงมากจนทําอะไรไม่ถูก

ในเวลาคบขนเซนน ชยาโหวงเทียนเป็นฝ่ายขอยกทัพ นาพลทหารและมาจํานวนสองแสนนาย ออกไปรบกับ พลทหารจํานวนหาแสนนายขององคชายเจด กองทัพ ขององคชายเจดถูกโจมตีจนพายแพยบเยน และท้ายท สด หวขององคชายเจดมาด้วย การนองเลือดของ ราชวงศและกองกระดูกทขาวโพลน ทาให้ซยาโหวจวนอ

วนาความสงบกลบสชาตบานเมือง

หลงจากกวาดลางในแควนตาโจวเรียบรอยแล้ว ซยาโหว ฉงเทยนไดทขแพะไล ไชยุทธการขนเด็ดขาดเขาโจมต ทหารแควนเยวจนแควนเยวตองออนวอนรองขอชวด จนจาเป็นต้องอยภายใต้อาณตของแควนตาโจว อกทั้งต้องถวายเครื่องบรรณาการทุกปเพื่อแสดงความเคารพ ตอแควนตาโจว

นบแทนนายาโหวงเทียนจงได้กลายเป็นเทพสังหารใน

ใจ คนไปแล้ว

เลากนวาชวงเวลานั้นเป็นยุคแห่งการนองเลือด เต็มไป

ซากกระดก

ซยาโหวหนานเคยเห็นซยาโหวงเทียนเป็นฆาเหลาขน นางอยางปาเถอนควยตาของตนเอง ทายทสดจงเกษ ซอนความโหดเ** ยมทะเยอทะยานดจหมาป่า เขาช่วย ซยาโหวจวนปกครองเมืองอย่างวางาย สามารถกล่าวได ว่าความสงบมากกว่าครึ่งของแควนตาโจวนนเป็น

คณปการของทานอองทานน

แมเหตุการณ์ดังกล่าวจะผ่านไปหลายป แมซยาโหวง

เทียนซอนความดรายนนไว้แล้วเปลี่ยนเป็นเทพบุตรผลง สงและสง่างาม ใชรปลกษณ์ภายนอกตบตานอนไดเป็น อยางด แตทวายทรงกอปนสยของเขาด เมื่อพบเห็นเขา ต่างพากันเดินออมไปอกทางทุกคนต่างรแกใจว่า หากลวงเกนหรือกระทําผิดต่อ ฮองเตนน มากทสดแคตายกจบแล้ว แตทวาหากลวง เกมหรือกระทําผิดต่อหลนเจียงอองนน มหวงไตอยไมส ตายเปนแน

[1] ผรสถานการณ์เป็นอัจฉริยชน เป็นลานวน หมายถึง ผทรวาสภาวการณใดควรทาเซนไร ถงนับว่าเป็นคน เกงกลา มความสามารถ


เพื่อการอัปเดตบทที่เร็วขึ้น กรุณาบริจาคสำหรับเว็บไซต์เพื่อซื้อบทใหม่! ขอขอบคุณ
THB

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แป้นคีย์บอร์ดซ้ายขวา A และ D เพื่อเรียกดูระหว่างบทต่างๆ