จักรวรรดิพระเจ้า

บทท 15 ผลกจตวญญาณการต่อสบทท 15 ผลกจตวญญาณการต่อส

บทท 15 ผลกจตวญญาณการต่อส

นกดาบโครงกระดกเรวกวา โครงกระดูกทั่วไป

มาก และมนก

ไมโดดเงอะงะเลย กลบกัน มันคอนบางคลองแค

ลวและมา

ปรากฏตัวตรงหนาจาวฝและไปฉภายในไม่กวน

าท ไปฉขวาง

จาวฝไวและปลดปลอยดาบของเขาออกไป เพื่อ

ปะทะกบนก

ดาบโครงกระดก

เมื่อเผชิญหน้ากับไปฉ นักดาบโครงกระดูกฟาด

ดาบของมน

ลงมา

ไปฉยกดาบของเขาขนานการโจมตีของนกตาม

โครงกระดก

หลังจากทนกตาบโครงกระดูกชกดาบกลับมามนกฟนไปท

ไปฉอยางโหดเหยมหลายต่อหลายครั้ง เสียง

ปะทะกนดง

ออกมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะทนกดาบโครง

กระดกและไปฉ

โรมรนกน นกดาบโครงกระดูก ให้ความสนใจอย

ทการรกเท่า

นนและไมสนใจเรองการปองกนเลย

หลงจากกนการโจมตของนักดาบโครงกระดูกมา

หลายครง

ไปฉกเรมคนเคยกบรูปแบบการโจมตีของมัน ใน

ขณะทนก

ดาบโครงกระดูกฟนลงมา

ดาบของ

ไปฉกหมุนรางของเขา

เขาปกคลุมไปด้วยรวปรานดาบ ในขณะที่เขาฟ

นขนไป

ปง!!

นกดาบโครงกระดกกระเตนออกไป 6 –

และตกลง

เมตร
มาทพน อย่างไรก็ตาม มีเพียงแค โครงขอ

งมนไมกทอนเทา

นนทกไป และมนกยูง ไม่เป็นไร มันบดกระดก

ของมนและ

เรมลกขนอย่างช้าๆ

ในขณะนั้นเอง จาวได้ยงลูกไฟสโลหตไปทน

กดาบโครง

กระดก เสียงระเบิดไดดงออกมาในขณะทนกดาบ

กระดกกระเดนออกไปอกครง

อยางไรกตาม หลงจากทลมลงกับพนแล้ว นักดาบ

กระดกกบดกระดกของมนอกครั้งและเรมลูก

โครง

โครง

ขนยน จาวฝ

กาลงจะปลดปล่อยลูกไฟอเวจอกลูก แต่เขาก

ตระหนกไดวา

เขาไม่สามารถยงพวกมันออกไปไดเรานก ดังนั้น

เขาจงเลือก

ชลกใฟปกต
ลกไฟสสมพงไปทางนักดาบโครงกระดูก และ

ปะทะเขากบ

มน ในขณะทมนกาลงจะลุกขนอก คราวนนักดาบ

กระดกไม่ไดลกขนมาอก

และมันกถูกระเบิดออก

โครง

เปนกอง

กระดกแทน

รวเพลงสฟาสองประกายอยภายในกองกระดูก

และหลังจาก

ทเดนเขาไปทาน จาวฝกเห็นขอมูลของมน

[ผลกจตวญญาณการต่อส]: หลังจากชมน ผู้ใช

จะไดรบ

ทักษะ เจ้าของเคยครอบครองอยู่ในช่วงชีวิตของ

พวกเขา

อยาง อยหนทกษะ

มันคอผลกจิตวิญญาณการตอส หลังจากเห็นของ

ลน จาวฝ

เขาใจว่าผลกจดวญญาณการต่อสู้คอสูงที่ถูกส

รางขนใน
ช่วงชีวิตของคนๆหนึ่งเมื่อพวกเขาฝึกฝนทักษะไป

จนถึงจดท

มันหลอมรวมกับดวงวิญญาณของพวกเขา หลัง

จากทเจา

ของกลายเปนอนเดด ใครกตามทสังหารพวกเขา

ไดกจะไดรบ

ทกษะนนๆไป

ความแตกต่างระหว่างทักษะและทักษะทาไปก

คอ การทจะ

เขาใจทกษะทวไปได้อย่างเต็มที่ คนผนนจะต้อง

ฝึกฝนอก

มากมาย อย่างไรก็ตาม หลังจากใช้ผลกจิตวิญ

ญาณการ

ตอส คนผนนจะได้รบทักษะทพวกเขาเชียวชาญ

แล้วในทนท

เหนไดชดวานกดาบโครงกระดูกเป็นอาชีพระยะ

ประชด จาว

ฝรวาเขาไม่เหมาะกับการต่อสู้ระยะประชดและ

ค่าสถานะ
ของเขา ทําใหเขาเหมาะกับเวทมนตรมากกว่า

ดงบนเขาจง

มอบผลกจิตวิญญาณการตอสให้กับไป

จากนั้นเขากหนไปมองดาบขนสนมและหยิบมน

[ดาบไทซง]: ระดบ: คราม คาสถานะ

STR+1,ราย

ละเอียด: อาวธระดับทอง กลายเป็นสนมหลงจาก

ผานมา

,000 ป และกลายมาเป็นอาวุธระดบความ

“อะไรกน? มนเคยเป็นอาวุธระดับทองมาก่อน?”

จาวฝรสกตกใจมาก ใครจะคดวาดาบขนสนมเล

มนทดแทบ

จะไรประโยชนจะเคยเป็นอาวุธระดับทองมาก่อน

มนเป็น

เพราะเวลาททาไหมนกลายมาเป็นอาวุธขนสั้น

ประดับคราม

ไมมอาวุธระดับทองแม่แตขนเดี่ยวในตลาด และอาวธระดบ

เงินเงิน อย่างน้อยที่สุด

อาวธระดบ

ทองกรองมุมลคานบรอย หรือไม่ของ

อาวธระดบ

เงิน อยางนอยทสด อาวธระดบทองจะ

เหรียญทอง

ถึงแม้ว่าเงิน 1,000 เหรียญทองจะไม่ไดดมากมาย

แต ในโลก

จตสวรรค เงิน 100 เหรียญทองแดงจะเท่า

กบเงิน

เหรียญเงิน และเงิน 100 เหรียญจะมีมูลค่า

เท่ากบเงิน

เหรียญทอง ดังนั้นเงิน 1 เหรียญทองจงมีมูลค่าเท่า

กบเงิน

,000 เหรียญทองแดง และเงิน 1,000 เหรียญทอ

งจะม

10 ล้านเหรียญทองแดง โดยอตราการแลก

เปลยน ในปัจจุบันจะอยท $10 ในโลกแห่งความ

เป็นจริงเทา

กบ 1 เหรียญทองแดง อย่างน้อยที่สุดอาวุธระดับท

องกจะม

ราคา $100,000,000 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน

ถาม ใครม

เงินขนาดนั้น สิ่งที่พวกเขาจะทากคอกฝนถึงการ

ชออาวธ

ระดบทอง

จาวฝมองไปทดาบไทชงด้วยความเสียดายใน

ขณะเดยวกัน

เขากใครร ทาไมโครงกระดูกนถึงมอาวุธที่เคยเป

นอาวธระคบ

ทอง? จาวฝกลาวขนมา “ไปฉ หลอมรวมกับผลก

วญญาณการต่อสนุนและควาเขาได้รบทักษะ

จด

อะไร”

ไปฉพยกหนาและหลับตาลง จากนนกกดผลกจิตวิญญาณ

การตอสเขากบหน้าอกของเขา รวเพลงสฟาค่อยๆ

หลอมรวม

เขากบรายกายของเขา และหลังจากนั้นสกพัก ไป

ฉกลมตา

ขนและพูดอย่างมีความสุข “ฝ่าบาท!ขาไดรบ

ทกษะระดบ B

ปรานฟาดฟน!”

“อะไรนะ? ทักษะระดับ B?” นทาให้จาวตกใจ

เมอจาวฝQดถงพลงของทักษะระดับ D ของเขา

ลกไฟอเวจ

เขากพอจะจนตนาการถึงพลังของทักษะระดับ

ได จาวฝ

B

เริ่มสงสัยมากยงขนวาสถานที่แห่งนี้เป็นสถานท

แบบไหนกน

จาวฝและไปฉยกคบเพลงของพวกเขาชนและเดิน

ต่อไป ไมก

นาท อมา พวกเขากพบกับโครงกระดูกอกอบทกาลง

นอนอยบนพน พร้อมด้วยตัวเพลงสฟาทอยบนหว

ของมน มน

ยกกระบวนสนทนนมาและบดกระดกของมนเพอท

จะลูกขน

จาวฝปลอยลกไฟอเวจออกไปใสมนในทนา ทา

ใหมน

กระเดนออกไป

ทหารโครงกระดูกกาลงจะลุกขึ้น แต่ไปฉกพงเขา

ใสและปลด

ปลอยทกษะใหมของเขา ปรานฟาดฟน

คลนปรานดาบสขาวระเบิดออกมาจากดาบ และ

ฟนเขาใส

หน้าอกของทหารโครงกระดูก

ปง!

ทหารโครงกระดกกระเด็นออกไปกว่า 10 เมตร

ร่างกายของ

มนลวงหลนลงมาในทันที และแตกออกเป็นชน

เลกชนนอย
ทหาร โครงกระดกตวนไม่ไดมผลกจาวญญาณ

การตอส แต

มนกดรอปกระบเลมโตของมน ซึ่งจากฝกเกมน

กระปรอยผา]: ระดับ: คราม คาสถานะ

CON+1 ราย

ละเอียด: อาวุธระดับทองทุกลายเป็นสนมหลงจาก

ผานมา

,000 ป และกลายมาเป็นอาวุธระดับความ

นกเป็นอาวุธทเคยเป็นระดับทองมากอนอกแล้ว

สถานทแห่ง

นมนอะไรกัน? จาวฝรสกสงสัยมากยิ่งขึ้น

เมอเตมไปด้วยความสงสัย จาวฝและไปฉกออก

สารวจตอ

พวกเขาพบกบโครงกระดูกอกหลายตัว และหลง

จากสงหาร

พวกมน พวกเขากได้รับผลกจิตวิญญาณการตอ

สมา กลอง

อน และอาว หงหมดทของพวกมนท์กอน เคยเปนระดบ

ทองมาก่อน ซึ่งในตอนนได้กลายมาเป็นอาว

ธระตบคราม

เนองจากกาลเวลาทลวงเลยมา

หลังจากไดรบผลกจตวญญาณการต่อสมาสองอน

จาวฝก ใช

อนทดรอปมาจากนกธนโครงกระดูกและไครบ

ทกษะระดบ C

‘ศรปนสลา’

สถานทแหงนเป็นเหมือนกับขมสมบท ณ ที่แห่งน

พวกเขาได

รบอาวุธระดับความมาหลายชนและยงใดรบ

ทกษะทด อาวุธ

ระดับความมมลดาอยที่ประมาณ 100 – 1,000 เห

รียญเงิน

ในขณะทอาวุธเหลานที่เคยเป็นอาวุธระดับทองมา

กอน อาจ

จะขายใดถง 300 เหรียญเงิน

ในการเดินทาง รอน พวกเขาใครบอาวุธมา ก่อนและผลก

จิตวิญญาณการต่อสอกหลอน เพียงแคทักษะ

ระดบ B ของ

ไปฉกมมูลค่ามากกว่า 10 เหรียญทองแล้ว เม

อรวมทงหมด

สงของทพวกเขาไดรบมามมูลค่าประมาณ 31 เห

รยญทอง

ซงกคอเงิน 310,000 เหรียญเงิน

จาวฝอดทจะรสกยนดไม่ไดหลงจากทไดรบผลประ

โยชนดง

กลาว เขาต้องการที่จะสารวจต่อไปกบไป แต่เม

อพวกเขา

เดินต่อไป พวกเขากพบกบกลม โครงกระดูกมาก

ขนรอยๆ

กลมเลกม โครงกระดูกประมาณ 5 – 6 ตัว ในขณะ

ทกลม

ใหญ่มโครงกระดกประมาณ 20 – 30 ตัว เพื่อ

ปลอดภัยของพวกเขา จาวฝและไปจองตัดสินใจเดน

ทางกลบไปก่อน

หลังจากกลับมาบนพื้นดินแล้ว

ของเขาชอน

จาวฝึกสงให้คน

สถานที่แห่งนี้ไวและสร้างบนไดเพื่อให้คนจํานวน

มากเขาไป

ในอนาคต

จากนั้นจากฝกสงอาวุธขนสนมทั้งหกไปทโรงหลอ

และถามวา

พวกเขาสามารถซ่อมมนได้ไหม

เมอหวางตาหวรบอาวธมาและตรวจสอบพวกมน

เขามองไป

ทพวกมนดวยความตกตะลงเป็นอย่างยิ่ง แต่มน

กมรองรอย

ของความเสียดายอยบนใบหน้าของเขา

ท เชนนใย

– อาวุธ

ตองตกอยในสภาพแบบน หลังจากมองไปทพวก

มน หวา
ตาหวกพยกหนาและกล่าวว่า “ขาสามารถซ่อม

แชมพวกมน

ไดอย่างง่ายๆ แตขาจําเป็นต้องมาสด

เรื่องนทาใหงาวฝรสกอดอดมาก ตอนน อาวุธ

สวนใหญ่ของ

หมมานฉันทาจากไมเหล็ก และพวกเขาแทบจะไม

มอาวธท

ทําจากเหล็กเลย จาวสงคนไปครอบๆ ในทบทเพ

อความ

เหมืองเหล็กอยแถวๆนไหม


เพื่อการอัปเดตบทที่เร็วขึ้น กรุณาบริจาคสำหรับเว็บไซต์เพื่อซื้อบทใหม่! ขอขอบคุณ
THB

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แป้นคีย์บอร์ดซ้ายขวา A และ D เพื่อเรียกดูระหว่างบทต่างๆ